இங்கு ஒரு சில விஞ்ஞானிகள் பற்றி படிக்கலாம். இவர்களின் கண்டு-பிடிப்புகளே தற்போதைய பல முக்கிய கண்டு-பிடிப்பு-களுக்கு காரணமாக இருந்தன.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9