உலகில் பெரியவை

அமேசான், தென் அமெரிக்க கண்டம்

How to read in tamil - Widest river in world

உலகிலேயே மிக அகலமான ஆறு. மிக அதிகமான நீர் பாயும் ஆறு.


மெரியானா குழி

Tamil Practice - Deepest of earth

பூமியின் மிக ஆழமான கடல் பகுதி. 11 கிலோ மீட்டர் ஆழம் உடையது.

Pages: 1 2 3 4 5

© 2020 – 23 Tamilini. All rights reserved. No part can be reproduced.

Up ↑

error: Alert: Content is protected !!