உலகில் பெரியவை

ரஷ்யா

Easy tamil learning for kids

அதிகமான மரங்கள் உள்ள நாடு. ஒரு கோடி, 2 கோடி அல்ல. அறுபது ஆயிரம் கோடி மரங்கள்.


இந்தோ-னேஷியா

Easy tamil sentences

அதிக எரி-மலைகள் உள்ள நாடு. மொத்தம் 150 உள்ளன.

Pages: 1 2 3 4 5

© 2020 – 23 Tamilini. All rights reserved. No part can be reproduced.

Up ↑

error: Alert: Content is protected !!