உலகில் பெரியவை

ஆண்டெஸ், தென் அமெரிக்க கண்டம்

longest mountain range

உலகின் மிக நீளமான மலைத் தொடர். ஏழு ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் நீளம் உடையது. 7 நாடுகளை இணைக்கிறது


ஏஞ்சல் வீழ்ச்சி, வெனிசுலா

world tallest falls

மிகவும் உயரமான நீர் வீழ்ச்சி. 979 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து விழுகிறது.

Pages: 1 2 3 4 5

© 2020 – 23 Tamilini. All rights reserved. No part can be reproduced.

Up ↑

error: Alert: Content is protected !!