மழை தரும் மரம்

மரங்கள் வேகமாக ஆடின.

Easy science tamil article for kids

காற்று பலமாக வீசியது.

மேகங்கள் கூடின.

rainy clouds

மழை பெய்தது.

மழை நீர் வெள்ளமாக ஓடி குளத்தில் சேர்ந்தது.

பின்பு அது பூமிக்குள் இறங்கியது.

Pages: 1 2 3 4

© 2020 – 23 Tamilini. All rights reserved. No part can be reproduced.

Up ↑

error: Alert: Content is protected !!