மூன்று எழுத்து வார்த்தைகள்

பச்சை 🟢நீலம் 🔵வெள்ளை ⚪
சாமான்வேகம்பாம்பு 🐍
தாகம் சோகம் 🥺நகம்
ஞாயிறுபுதன்தானம்
அசல்மடல் 🧾உடல் 🧍‍♂️
கோபம் 😠அமைதிதவம்
கயிறு 🪢தயிர்வயிறு
படம் 🖼 🎞தடம் 👣கடம் 🪘
கம்பு 🥢கம்பிதம்பி
குதிரை 🐎மதுரைசென்னை

Pages: 1 2

© 2020 – 24 Tamilini. All rights reserved. No part can be reproduced.

Up ↑