மூன்று எழுத்து வார்த்தைகள்

பகல்இரவுஅகல் 🪔
மரம்அரிசிபழம்
உரல்முதுகுகவனி
பல்லி 🦎தவளை 🐸கவலை 🥺
நிலம்வானம்கானம் 🎶
நத்தை 🐌பத்துமணம்
கடல்அருவிகுளம் 🏞️
மாதம் 📅கிழமைபூதம் 👹
கதவுபூட்டு 🔒வேட்டு 🧨
வங்கிபூங்காகோயில் 🛕

Pages: 1 2

© 2020 – 24 Tamilini. All rights reserved. No part can be reproduced.

Up ↑