ஒட்டகம்

திமிங்கலம்

குள்ள நரி


வரிக் குதிரை

கழுதைப் புலி

சிங்கம்


நீர் யானை

பனிக் கரடி

சிறுத்தை


முள்ளம் பன்றி

குரங்கு

கடல் ஆமை