காகம்

மரம்

கணினி


மட்டை

பேருந்து

ஆமை


பனை

மலை

மழை


பாய்

சூரியன்

விமானம்


குடை

பன்றி

குளம்