கொக்கு

ங்கு

பூச்சி


ஞ்சி

ட்டை

ண்டு


வாத்து

ந்து

சீப்பு


ம்பு

நாய்

நீர்


ல்

வ்வி

தாழ்


கோள்

ற்று

மீன்