புலி

நரி

மான்


பசு

கரடி

எருமை


யானை

குதிரை

முயல்


முதலை

கழுதை

ஓநாய்