வீடுகாடுமாடு 🐮
பனி ❄சனி 🪐கனி 🍊
நாய்பேய் 👻பாய்
வில் 🏹பல்முள்
மணி 🔔துணிஏணி 🪜
பலாநிலாவிழா 🎋
இலை 🍀தழை 🍀களை
மண்கண்பெண்
காலைமாலைசிலை 🗿
பூமி 🌏புழு 🪱புவி 🌏

Pages: 1 2