வில்

நெல்

நிலா


வீடு

காடு

மாடு


எலி

கிளி

வழி


பலா

பூனை

பானை


மணி

துணி

வான்