கண்

காது

கால்

கை

வாய்

விரல்

மூக்கு

நகம்

பல்