கோழி

புறா

மைனா


கழுகு

வாத்து

சிட்டு


மயில்

குயில்

காடை


நாரை

காகா

கிளி